નોન-ક્રીમી લેયર પ્રમાણપત્ર

સરકારો સત્તાવાર રીતે પ્રમાણિત કરવા માટે જાતિ પ્રમાણપત્રો જારી કરે છે કે વ્યક્તિ ચોક્કસ જાતિ અથવા સમુદાયની છે. અન્ય પછાત વર્ગ (ઓબીસી) કેટેગરીના ઉમેદવારોને સંબંધિત રાજ્ય સત્તાવાળાઓ દ્વારા નોન-ક્રીમી લેયર પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે. ગુજરાત રાજ્યમાં, દસ્તાવેજ તેની સરકારના મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે. ગુજરાત માટે નોન-ક્રિમી લેયર પ્રમાણપત્ર, OBC હેઠળના આરક્ષણોના સંદર્ભમાં, પરિવારોની વાર્ષિક આવકના આધારે પરિવારોને ક્રીમી લેયર અને નોન-ક્રિમી લેયરમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે

ડિજિટલ ગુજરાત એ ગુજરાત સરકાર દ્વારા નાગરિકોને ઓનલાઈન મારફતે સરકારી સેવાઓનો લાભ મેળવવામાં મદદ કરવા માટે હાથ ધરવામાં આવેલી પહેલ છે. નાગરિકો તેમનું અરજીપત્રક ઓનલાઈન રજીસ્ટર કરી શકે છે અને સબમિટ કરી શકે છે અને ડિજિટલ ગુજરાત વેબસાઈટ દ્વારા તેમની અરજીની સ્થિતિ જાણી શકે છે.

યોગ્યતાના માપદંડ – અરજદાર ભારતનો નાગરિક હોવો આવશ્યક છે. – તે ગુજરાતનો કાયમી નિવાસી હોવો જોઈએ. – અરજદારની કૌટુંબિક આવક (તમામ સ્ત્રોતોમાંથી) રૂ.6 લાખ.  થી વધુ ન હોવી જોઈએ.

પ્રમાણપત્રના લાભો રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી વિવિધ સુવિધાઓનો લાભ લેવામાં મદદ કરે છે, જેમાં શૈક્ષણિક ફીમાં છૂટ, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં સીટ આરક્ષણ, વયમાં છૂટછાટ, ગુણ/સ્કોરમાં છૂટછાટ, શાળાઓમાં પ્રવેશ અને નોકરીની અરજીઓ જેવી સુવિધાઓનો સમાવેશ થાય છે.

દસ્તાવેજો – ઓળખનો પુરાવો: પાન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, મતદાર ઓળખ કાર્ડ, વગેરે. – સરનામાનો પુરાવો: આધાર કાર્ડ, માન્ય પાસપોર્ટ, યુટિલિટી બિલ, પ્રોપર્ટી ટેક્સ બિલ, વગેરે. – પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ્સઃ અરજદારના બે પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ્સ. – આવકનો પુરાવો: આવકનું પ્રમાણપત્ર, છેલ્લા ત્રણ વર્ષના આવકવેરા રિટર્નની પે-સ્લિપ. – જાતિનો પુરાવો: શાળા છોડવાનું પ્રમાણપત્ર, સ્વયં પ્રમાણિત જાતિનું પ્રમાણપત્ર. – સંબંધનો પુરાવો: અરજી સાથે જોડાયેલ એફિડેવિટ.

સત્તાધિકારી દસ્તાવેજ મહેસૂલ વિભાગના અધિકારી દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે જે આ હેતુ માટે સક્ષમ છે, જે જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે OBC અરજી ફોર્મ સબમિટ કર્યા પછી સબ-ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ/તહેસીલદાર બની શકે છે.

માન્યતા સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ પ્રમાણપત્ર લાયસન્સ જારી કર્યાની તારીખથી 3 વર્ષના સમયગાળા માટે માન્ય રહેશે.

નોન ક્રીમીલેયર પ્રમાણપત્ર