ગુજરાત ફોરેસ્ટ્રી રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન ભરતી 2022

સ્નેક રિસર્ચ ઈન્સ્ટીટયુટ માટે ૧૧ માસના સમયગાળા માટે કરાર આધારીત જગ્યાઓ જણાવેલ કેટેગરી માટે ભરવાની હોય લાયકાત ધરાવતા અરજદારશ્રીઓને વોક–ઈન ઈન્ટરવ્યુ માટે બોલાવવામાં આવે છે

સંસ્થાનું નામ ગુજરાત ફોરેસ્ટ્રી રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન પોસ્ટનું નામ વેટરનરી ડોક્ટર ઈન્ટરવ્યું તારીખ 20/09/2022

શૈક્ષણિક લાયકાત શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા અને અનુભવના આધારે  અધિકૃત વેબસાઈટ પરથી ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ વેટરનરી ડોક્ટર પાત્રતા માપદંડ તપાસો.

અરજી કઈ રીતે કરવી?   તાઃ૨૦/૦૯/૨૦૨૨ ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે  જણાવેલ કચેરીએ હાજર રહેવ

ઈન્ટરવ્યું સ્થળ : નાયબ વન સંરક્ષકશ્રીની કચેરી વલસાડ, ઉત્તર વન વિભાગજિલ્લા સેવા સદન–૨ , તિથલ રોડ, વલસાડ, પીનકોડ નંબર – ૩૯૬૦૦૧  ફોન નંબર. ૦૨૬૩૨-૫૪૧૫૧

ઈન્ટરવ્યું તારીખ 20/09/2022 સમય :૧૧:૦૦ કલાકે સત્તાવાર વેબસાઈટ https://forests.gujarat.gov.in/

ગુજરાત ફોરેસ્ટ્રી રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન ભરતી 2022