લાઇટ બિલ ઓનલાઈન ચેક કરો, જુઓ સંપૂર્ણ માહિતી

ગ્રાહકો હવે ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડ (GUVNL) ના અધિકૃત ગ્રાહક પોર્ટલ દ્વારા તેમના PGVCL બિલની ચુકવણી ઓનલાઈન કરી શકે છે.

 ગ્રાહકો તેમના બિલ ડાઉનલોડ કરી શકેછે અને પોર્ટલ દ્વારા તેમના PGVCL બિલની ચુકવણીની સ્થિતિ ચકાસી શકે છે

તમે નોંધાયેલા ગ્રાહક હોવ કે ન હોવ, તમે ગુજરાતમાં રાજ્ય વીજળી બોર્ડ, GUVNL ના ગ્રાહક પોર્ટલ દ્વારા PGVCL માટે ઑનલાઇન બિલની ચુકવણી કરી શકો છો.

જો તમે નોન-રજિસ્ટર્ડ યુઝર છો, તો તમે ક્વિક પે વિકલ્પ અથવા બિલડેસ્કનો ઉપયોગ કરીને તમારું વીજળી બિલ ચૂકવી શકો છો

ભારતમાં કેન્દ્ર સરકાર ધીમે ધીમે તમામ પ્રક્રિયાઓ ઓનલાઈન કરી રહી છે. ડિજિટલ ઈન્ડિયા અભિયાન હેઠળ, દેશની તમામ રાજ્ય સરકારો તેમની પ્રક્રિયાઓ અને પ્રોજેક્ટ્સને ઓનલાઈન અમલમાં મૂકી રહી છે

કંપનીઓના નામ  – મધ્ય ગુજરાત વીજકંપની લિમિટેડ  – ઉત્તર ગુજરાત વીજકંપની લિમિટેડ  – દક્ષિણ ગુજરાત વીજકંપની લિમિટેડ  – પશ્ચિમ ગુજરાત વીજકંપની લિમિટેડ  – Torrent Power