અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2023

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને જગ્યાઓની ભરતી માટે અરજી આમંત્રિત કરી છે

કુલ ખાલી જગ્યા 171

પોસ્ટનું નામ આસિસ્ટન્ટ ગાર્ડન સુપરવાઈઝર, આસિસ્ટન્ટ સબ ઈન્સ્પેક્ટર અને આસિસ્ટન્ટ ટેકનિકલ સુપરવાઈઝર

સત્તાવાર વેબસાઇટ https://ahmedabadcity.gov.in/

છેલ્લી તારીખ 28/03/2023

ઉમેદવારોએ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે

અરજી ફી રૂ. 112/- (જનરલ કેટેગરી )

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2023